Η Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της πρώτης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» , για τις δράσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, που ήταν στις 16/07/2018 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ. Η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, ενώ η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Δείτε παρακάτω το συνημμένο αρχείο της  2ης Τροποποιημένης Πρόσκλησης

  1. 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.