2Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2, ΔΡΑΣΕΙΣ 19.2.2 ΚΑΙ 19.2.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ.

Στα πλαίσια πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για Επιλογή  Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,  του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020», και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο των Δράσεων 19.2.2 «AΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» και 19.2.3: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ».

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.500.000,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από  13/09/2023 και ώρα 13.00 έως 20/11/2023 και ώρα 15.00.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι Καζάκης Ευάγγελος e-mail: bkazakis@dimossin.gr, dimossin@dimossin.gr, Βραχιόλογου Θάλεια e-mail: thaliavra@dimossin.gr και Καβαζίδου Αναστασία e-mail: akavazidou@dimossin.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2554020090-91, fax: 2554041800

Για να δείτε ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και τα ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ αυτής πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ