ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD / LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα])

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Κωδικός πρόσκλησης: 63.1 – CLLD.1

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων: Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι εταιρείες τους και τα νομικά τους πρόσωπα και Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα να υποβάλουν προτάσεις (πράξεις) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελούν τα τμήματα της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Η παρούσα πρόσκληση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 433.000,00€ αφορά «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). Το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης των δράσεων μπορεί να ανέλθει έως και το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, τις ενδεικτικές δράσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης, την επιλεξιμότητα των δαπανών και τη διαδικασία υποβολής θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης (και στα συνημμένα αρχεία της), την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ στον Προβατώνα Σουφλίου, από την ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ (www.dimossin.gr) και από τις ιστοσελίδες του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (www.alieia.gr).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό). Οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 30/04/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Προβατώνας Σουφλίου, 68003, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος είναι ο κ. Καζάκης Ευάγγελος, τηλέφωνο 2554020090-91, e-mail: dimossin@dimossin.gr και για τεχνικά θέματα ο κ. Ζαπάρτας Παναγιώτης, τηλέφωνο 2554020090-91, e-mail: pzapartas@dimossin.gr.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση και τα συνημμένα αρχεία αυτής, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 63.1-CLLD.1

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 63.1-CLLD.1

3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ