Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)». Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  07/03/2019 – ώρα έναρξης: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :     03/06/2019- ώρα λήξης: 15.00

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προκηρυσσόμενες Δράσεις, την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.

  1. 1η Πρόσκληση 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
  2. Περίληψη 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε
  3. Παραρτήματα 1ης Πρόσκλησης
  4. Θεσμικό πλαίσιο
  5. Θεσμικό πλαίσιο καταλύματα
  6. 1η Τροποποίηση ΚΥΑ τουριστικών Καταλυμάτων
  7. Στόχοι και στρατηγική του Τοπικού Προγράμματος

 

1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

Για να κατεβάσετε συνημμένα αρχεία της Τροποποιημένης Πρόσκλησης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. 1η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ

2. Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε

3. Διευκρινιστικό έγγραφο τροποποίησης

 

2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως 01/07/2019

Για να κατεβάσετε συνημμένα αρχεία της Τροποποιημένης Πρόσκλησης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. 2η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ ΑΕ

2. Περίληψη 2ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε

 

3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως 08/07/2019

Για να κατεβάσετε συνημμένα αρχεία της Τροποποιημένης Πρόσκλησης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. 3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

2. Περίληψη 3ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

 

Έγγραφα – απαντήσεις σε ερωτήματα – οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να κατεβάσετε τα αρχεία.

  1. Οδηγός Αίτησης LEADER/CLLD v1

2. Απαντήσεις επί ερωτημάτων για τις προσκλήσεις ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER

3. Έγγραφο EYKE- Χαρακτήρας κινήτρου

4. Παραχώρηση σε ΚΟΙΝΣΕΠ

5. Aπαντήσεις σε ερωτήματα ΟΤΔ 21.5.2019

6. Απαντήσεις ΕΥΚΕ για αρθ.14 Καν.651

7. Απαντήσεις σε ερωτήματα ΟΤΔ

8. Διευκρινήσεις ΕΥΕ ΠΑΑ επί ζητημάτων του Καν. 651 αρθρο 14

9. Διευκρινήσεις-Οδηγίες EYKE

10.Απαντήσεις ΕΥΚΕ σε ερωτήματα

11. 1η Τροποποίηση ΚΥΑ τουριστικών Καταλυμάτων

12. Απαντήσεις ΕΥΚΕ σε ερώτηματα της ΟΤΔ 14-6-2019