ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  για την επιλογή αναδόχου για τα παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1: Δράση 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι συμβατή με Android και IOS», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 1.935,48€

ΤΜΗΜΑ 2: Δράση 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης- Χαρτών και Πινακίδων κατεύθυνσης  για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών σημείων», εκτιμώμενης αξίας 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ 967,74€

ΤΜΗΜΑ 3: Δράση 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ  και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€ πλέον ΦΠΑ 774,19€

Συνολικού Προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. 24% 19.000,00 €  (καθαρή αξία  15.322,58 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.677,42 €)

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212461-8 (Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (MobileApp) ,  34928471-0(Προμήθεια Πινακίδων και Χαρτών) και 92221000-6( Παραγωγή Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού σποτ και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα)

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban TerritoriesBetter Place to Live» με ακρωνύμιο GUTBPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGVA Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interdev-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

     

 

Για να δείτε όλη την διακήρυξη αναλυτικά πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ