Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: α) Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση, β) Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση γ) Έξι (6) επιπλέον μπαταριών δ) Τριών (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

                                                                           

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

α) Είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής  κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού για  ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προμήθειας),

β) Είκοσι ενός (21) κοινών ποδηλάτων  ειδικής κατασκευής με όλο τον εξοπλισμό για δημόσια χρήση (με άδεια χρήσης και υποστήριξη λογισμικού  για ποδήλατα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή προμήθειας)

γ) Έξι (6) επιπλέον μπαταριών

δ) Τριών (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων,

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”

Προϋπολογισμός με τον Φ.Π.Α. 24% 71.386,80 €  (καθαρή αξία 57.570,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.816,80 €)

Για να δείτε όλη την διακήρυξη αναλυτικά πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ