Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Τριών (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

                                                                                   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

 – Τριών (3) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”

Προϋπολογισμός με τον Φ.Π.Α. 24%   14.880,80 €  (καθαρή αξία 12.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.880,00 €)

Για να δείτε όλη την διακήρυξη αναλυτικά πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ