Αντικείμενο και στόχοι της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. αποτελούν:

  1. η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης
  2. η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και
  3. η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
  4. η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή
  5. η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η εκπλήρωση των στόχων αυτών γίνεται μέσα από την :

  • Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΟΤΑ της περιοχής, των τοπικών Φορέων, των συνεταιριστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και των λοιπών συλλογικών – κοινωνικών φορέων.
  • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού, την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, του πολιτισμού, της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους τομείς ανάπτυξης.
  • Συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.

 

Εκδήλωση Επιμελητήριο Έβρου από την Δημοσυνεταιριστική Έβρου

 

Ημερίδα Αλιεία και Θάλασσα 2014 - 2020 στην Σαμοθράκη