Σας ενημερώνουμε ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή δικαιούχων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η όποια συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών Κεντρικού και Νότιου Έβρου» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων), για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα , που ήταν στις 31/07/2020 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/09/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ. Η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr. Σε περιπτώσεις εγγράφων για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη -υποβολή ( π.χ χάρτες, σχέδια κλπ) ο δικαιούχος οφείλει να τα αποστείλει στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων.

Για να κατεβάσετε τα συνημμένα αρχεία της Τροποποιημένης Πρόσκλησης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 63.1-CLLD

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ 63.1-CLLD

3. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ