Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020

 

Η  ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της (είκοσι πέντε και πλέον έτη) στη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ξεκίνησε δυναμικά το σχεδιασμό ενός πολυτομεακού και πολυταμειακού προγράμματος που αντιμετωπίζει τα οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην περιοχή με προσέγγιση “bottom up” – «από κάτω προς τα πάνω», με ενεργή συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων.

Με την έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, η συνολική δημόσια δαπάνη που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέρχεται στο ποσό των 5.050.000,00€.Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD
Συνολικό Κόστος 5.050.000,00€
Δημόσια Δαπάνη ΕΓΤΑΑ 3.950.000,00€
Δημόσια Δαπάνη ΕΤΘΑ 1.100.000,00€

 

Ως βασική στρατηγική του τοπικού προγράμματος στον Κεντρικό και Νότιο Έβρο για την περίοδο 2014-2020 τίθεται η εξής:

  • Ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της ταυτότητας του κεντρικού και νοτίου Έβρου, με στόχο τη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Βάσει των αναγκών της περιοχής, του τοπικού σχεδιασμού και του προγραμματικού πλαισίου 2014-2020, η ανωτέρω βασική στρατηγική εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις:

  • Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής
  • Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
  • Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
  • Διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες με άλλες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Σημαντικό νέο στοιχείο του Τοπικού Προγράμματος CLLD αποτελεί η Καινοτομία, μέσω της υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στα πλαίσια τη ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ως καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί η μεταφορά γνώσης και ενημέρωσης σε ότι αφορά τα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες, χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων αυτοματισμού.