Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση των παραδοτέων 2.4.5, 4.4.1 και 2.4.3 στα πλαίσια του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών των κάτωθι:
-ΤΜΗΜΑ 1: Παραδοτέο 2.4.5 «Ανάπτυξη Εφαρμογής για κινητά (Mobile App) η οποία να είναι συμβατή με Android και IOS», εκτιμώμενης αξίας 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 1.935,48€ (10.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
-ΤΜΗΜΑ 2: Παραδοτέο 4.4.1 «Προμήθεια Πινακίδων Ενημέρωσης- Χαρτών και Πινακίδων κατεύθυνσης για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό των κύριων οικολογικών σημείων», εκτιμώμενης αξίας 4.032,26€ πλέον ΦΠΑ 967,74€ (5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
-ΤΜΗΜΑ 3: Παραδοτέο 2.4.3 «Παραγωγή και αναπαραγωγή Τηλεοπτικού, Ραδιοφωνικού σποτ και καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€ πλέον ΦΠΑ 774,19€ (4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24% αξίας 3.677,42€ (19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

 

Για να δείτε όλη την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ