Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών  με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης» των παραδοτέων 1.2.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 5.2.2, 6.2.1 και 6.2.4, CPV 79411000-8-Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης, στα πλαίσια του έργου « Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο QUALFARM   που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

 

Για να δείτε όλη την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε το παρακάτω αρχείο:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ