Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση των παραδοτέων 2.4.2 και 5.4.1 στα πλαίσια του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών των κάτωθι παραδοτέων:
– Παραδοτέο 2.4.2 «Προετοιμασία 75 ενημερωτικών πακέτων για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια και έγχρωμο Φυλλάδιο Α4 », εκτιμώμενης αξίας 1.612,90€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 387,09€ (συνολικής αξίας 2.000,00€)
– Παραδοτέο 5.4.1 « Διοργάνωση τριών(3) εκπαιδευτικών σεμιναρίων για νέους, μέλη της ΟΤΔ, ΜΚΟ και άλλους ενδιαφερόμενους », εκτιμώμενης αξίας 12.096,77€ πλέον ΦΠΑ 2.903,22 € (συνολικής αξίας 15.000,00€)

στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories- Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 17.000,00 € (καθαρή αξία 13.709,67€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.209,33 €).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

 

 

Για να δείτε όλη την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ