Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες Εμπειρογνωμοσύνης» των παραδοτέων 2.2.4, 4.2.1, 4.2.2 και 4.2.4 στα πλαίσια του έργου  « Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο QUALFARM  που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”. 

Για να δείτε όλη την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ