Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ύστερα από την υπ. αριθμ.75/02.11.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD Leader και την υπ. αριθμ.422/11.11.2022 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

                                                                                        Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του «τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και ειδικότερα μέχρι 31-12-2023 για την κάτωθι ειδικότητα:

  • Ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό  Τ.E.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  στον Προβατώνα, Τ.Κ.: 68003, μέχρι την 29η Νοεμβρίου 2022,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για τη θέση Μηχανικού για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος  για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα. Βραχιόλογλου Θάλεια , τηλ.: 2554020090/91.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  (www.dimossin.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση και τα παραρτήματά της πατήστε στα παρακάτω αρχεία

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2022
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_Υ.Δ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5_Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου