Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ πρόκειται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027’’», συνολικού προϋπολογισμού  14.516,13€, πλέον Φ.Π.Α. 24%(3.483,87€), δηλαδή 18.000,00€ ,  CPV 79415200-8.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε το παρακάτω αρχείο:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ