ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της της Δημοσυνεταιριστικής Εβρος Α.Ε έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, έτσι ώστε να εγγυάται την εκπλήρωση των προσδοκιών όλων των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι:

                Κατάρτιση παράγωγων, υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και παροχή υπηρεσιών .

Πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2015Η Δημοσυνεταιριστική Εβρος Α.Ε δεσμεύεται:

  • Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.
  • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.
  • Να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.
  • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα «Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα » σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 679/2016.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

  • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.
  • Του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων, του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του προσωπικού, της συνεχούς εκπαίδευσης του .
  • Της παρακολούθησης των διεργασιών της εταιρείας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.
  • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών.