Οριστικός Πίνακας της υπ.αριθμ. 717/11.09.2023 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ κατάταξης στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα  του ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενδικοφανών προσφυγών και μετά την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης 2.823.611,65€  σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 917/10.04.2024 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, επιπλέον του διαθέσιμου ποσού των 1.500.000,00€ που είχε προκηρυχτεί. Συνολικά λοιπόν, το διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού χαρακτήρα ανέρχεται σε 4.323.611,65€. Συμπερασματικά, όλες οι προτάσεις που έτυχαν θετικής αξιολόγησης και χαρακτηρίστηκαν ως παραδεκτές εγκρίνονται για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ