Τα στοιχεια δημοσιότητας της εταιρίας αναρτούνται στο ΓΕ.ΜΗ. στον παρακάτω σύνδεσμο

Έκθεση Ελέγχου - Οικονομικες Καταστάσεις