Πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

Με την παρούσα ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα).

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, για τις οποίες δεν προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Προβατώνας 68003, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επισυναπτόμενα στοιχεία, καθώς και ότι άλλο περιλαμβάνει το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να βρείτε κατεβάζοντας τα συνημμένα αρχεία της Πρόσκλησης που ακολουθούν.

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΕΛΤΙΟ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ