ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΟΔΗΓΙΕΣ

 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η νομοθεσία που διέπει την υδατοκαλλιέργεια στη χώρα μας είναι η εξής:

 • Ο Ν.4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014) “Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις”
 • Το Ν.Δ.420/70 “Αλιευτικός Κώδικας” (ΦΕΚ 27/Α/31-1-1970), όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τις διατάξεις του Ν. 1740/1987 (ΦΕΚ 221/Α/14-12-1987) και του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/23-4-1992).
 • Το Β.Δ 142/1971, άρθρο 1 “Αλιεία υδρόβιων οργανισμών … και προστασίας αυτών” (ΦΕΚ 49/Α/12-3-1971).
 • Ο Ν. 1845/1989, άρθρο 32, παρ. 7(α), περί “εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων” (ΦΕΚ 102/Α/26-4-1989).
 • Ο Ν. 3208/2003 άρθρο 19, παρ. 11, (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
 • Η υπ. απόφαση 140476/2004 “Καθορισμός της διαδικασίας παραχώρησης … και της χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων” (ΦΕΚ 357/Β/19-2-2004).
 • Η υπ. απόφαση 9232.1/1/11/11-01-2011 “Ρύθμιση αδειοδότησης μονάδων εκτροφής και Ιχθυογεννητικών Σταθμών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας” (ΦΕΚ 136/Β/09-2-2011).
 • Ο Ν. 3199/2003 περί “Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …” (ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003).
 • Ο Ν. 4014/2011 περί “Περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων …” (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).
 • Το Π.Δ 28/2009 περί “Απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους … σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΕ” (ΦΕΚ 46/Α/16-3-2009).
 • Η Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 περί “Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες …” (ΦΕΚ 2505/Β/4-11-2011).
 • Ο Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
 • Η υπ. αριθ. 521/53656/16-05-2015 ΥΑ “Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων…” (ΦΕΚ 1780/Β/23-05-2015) όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2069/Β/15-06-2017.

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • H αριθμ.2442/51879/28-4-2016 (ΦΕΚ 118Δ) Απόφαση που ορίζει περιοχές, εκτός Δικτύου NATURA 2000, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία, στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία με συγκεκριμένα εργαλεία.
 • Η αριθμ. 2826/68784/26-6-2017 (ΦΕΚ 175Δ) Απόφαση τροποποίησης της 2442/2016 απόφασης.
 • Η αριθ. 2886/142447/26-2-2019 Υπουργική Απόφαση που αφορά την κατάργηση της αριθμ. 2442/2017 και της 2826/2017 τροποποίησής της , για την οποία έχει δημοσιευτεί διόρθωση σφάλματος
 • Η ΥΑ 167378/14-5-2007 (ΦΕΚ 241Δ/4-6-2017, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 392Δ/24-8-2007) που ορίζει περιοχές με θαλάσσια βλάστηση Posidonia oceanica που βρίσκονται εντός του Δικτύου Natura 2000.