-ΥΠΟ-ΜΕΤΡΟ 19.2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)

-ΔΡΑΣΗ 19.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

– Υποδράση 19.2.2.2 – Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την
εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 

Με την παρούσα υπο-δράση 19.2.2.2 ενισχύεται η ίδρυση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης και χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά σαν πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, έτσι ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ. Οι επιχειρήσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. Με την παρούσα υπο-δράση επιδιώκεται μεταξύ των άλλων, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα είναι καθοριστική η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στόχος της υποδράσης είναι η διατήρηση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, δια μέσου επενδύσεων που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των γεωργικών προϊόντων, με την μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία τους τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή και διακρατικό επίπεδο.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι κλάδοι που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης :
-Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος
-Ζυθοποιία
-Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)
-Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων
-Μονάδες πυρηνελαιουργείων
-Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοϊνικής προέλευσης
-Μονάδες παραγωγής γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής
-Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών
-Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής
-Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υπολειμμάτων των βιομηχανιών ειδών διατροφής
-Μονάδες επεξεργασίας βάμβακος και λοιπών κλωστικών ινών ( όπως κλωστικής κάνναβης και λιναριού).

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό κωδικό ΚΑΔ, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες NACE: 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07 (εξαιρείται η παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών), 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 (το πρωτογενές προϊόν πρέπει να είναι γεωργικό), 20.53 και δεν θα πρέπει να εμπίπτει στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο αρχείο «ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ» της πρόσκλησης

Στο παράρτημα ΙΙ_10 της πρόσκλησης παρουσιάζονται οι Επιλέξιμες Κατηγορίες NACE που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού De Minimis  1407/13 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

– ΔΡΑΣΗ 19.2.3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποδράση 19.2.3.1. – Οριζόντια εφαρμογή  μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η δράση 19.2.3 αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων που θα αφορούν σε ίδρυση, εκσυγχρονισμούς ή/και επεκτάσεις επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης. Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Σκοπός της υπο-δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Επιδιώκεται μεταξύ των άλλων η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ παράλληλα είναι καθοριστική και η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Η υπο-δράση γενικότερα συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Η υποδράση 19.2.3.1 αφορά σε επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία, οι οποίες αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας, με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι κλάδοι που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης :

 1. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)
 2. Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθών)
 3. Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παρασκευή τυριών, γιαουρτιών , προιόντων γάλακτος)
 4. Διάφορα ζώα – ζωικά προϊόντα (μέλι – σηροτροφία – σαλιγκάρια)
 5. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)
 6. Ελαιούχα προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 7. Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα ζώα)
 8. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (πτηνοτροφεία, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων, κλπ)
 9. Μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία λαχανικών και φρούτων όπως σπαράγγια, πεπόνια, καλαμπόκια, κριθάρια
 10. Οίνος – οινοποίηση βιολογικών σταφυλιών
 11. Οπωροκηπευτικά , ξηροί καρποί, αποξήρανση κλπ
 12. Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, κλπ
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα)

Στο παράρτημα ΙΙ_10 της πρόσκλησης παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Υποδράση 19.2.3.3. – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.3 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό:

 • υποδομών διανυκτέρευσης
 • χώρων εστίασης και αναψυχής
 • επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

Στις  επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται επιχειρήσεις:

 • επιχειρήσεις σε ορεινές περιοχές (π.χ.αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού κλπ),
 • επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού (π.χ.  yachting- motor boat-sailing boat, κλπ),
 • αθλητικού τουρισμού αναψυχής (π.χ.θαλάσσιο αλεξίπτωτο, θαλάσσιο έλκηθρο, κλπ),
 • επιχειρήσεις τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. τουρισμός παρατήρησης χλωρίδας και πανίδας,περιπατητικός τουρισμός, κλπ),
 • επιχειρήσεις γαστρονομικού τουρισμού που συνδέονται με την τοπική κουζίνα και την ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής ταυτότητας της περιοχής,
 • επιχειρήσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας για επισκέπτες που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης της υγείας τους

Βασικός στόχος της υποδράσης είναι η αξιοποίηση των τοπικών πόρων (φυσικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων, οικονομικών) για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, μέσω της κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές παρέμβασης της ΤΑΠΤοΚ, ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής που θα συμβάλει στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Η καινοτομία των επενδυτικών προτάσεων θα συνυπολογιστέι και μπορεί να είναι τεχνολογική (εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή εισαγωγή στην επιχείρηση μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας) ή μη τεχνολογική (αφορά τη δομή ή διοίκηση μιας επιχείρησης, πχ. νέα μέθοδο πώλησης).

Ειδικά, οι επενδύσεις που αφορούν σε υποδομές διανυκτέρευσης θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/ 25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στο παράρτημα ΙΙ_10 της πρόσκλησης παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014),  διαφορετικά σύμφωνα με τον περιφερειακό χάρτη Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Υποδράση 19.2.3.4. – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η  μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.4 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου. Αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένα είδη επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης:

α) Επιχειρήσεις χειροτεχνίας, και βιοτεχνικές μονάδες, όπως:

 1. μονάδες κατασκευής κεραμικών ειδών,
 2. μονάδες κατασκευής επίπλων,
 3. μονάδες κατασκευής κοσμημάτων,
 4. μονάδες κατασκευής μουσικών οργάνων,    κλπ
 5. υφαντήρια βαμβακερών και άλλων νημάτων,
 6. κατασκευή ενδυμάτων εργασίας,
 7. κατασκευή ειδών ταξιδιού,
 8. τσαντών και παρόμοιων ειδών,
 9. πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου και κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική,

β) επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση

γ) Επιχειρήσεις και καταστήματα λιανικού εμπορίου, όπως παντοπωλεία, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, κλπ

Στόχος της υποδράσης είναι, η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Κατά την υλοποίηση των επενδύσεων θα επιδιωχθεί η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης για εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Οι ενισχύσεις καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και γενικές δαπάνες.

Κατά την εφαρμογή θα τηρηθούν οι όροι, οι τομείς ενίσχυσης, οι περιορισμοί και οι επιλέξιμες δαπάνες του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ στην περίπτωση τυχόν διαφοροποιήσεων θα τροποποιηθεί αντίστοιχα το τοπικό πρόγραμμα.

Στο παράρτημα ΙΙ_10 της πρόσκλησης παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014),  διαφορετικά σύμφωνα με τον περιφερειακό χάρτη Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

-Υποδράση 19.2.3.5. – Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης  επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ)  με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής

Η υποδράση 19.2.3.5 αφορά σε επενδύσεις με αντικείμενο την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Η περιοχή παρέμβασης έχει πολύ μεγάλο αριθμό μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Στόχος της υποδράσης είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία και η  βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού και η συμβολή στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 1. Παιδικοί σταθμοί / αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας / δημιουργική απασχόληση εφήβων.
 2. Ωδεία για την εκμάθηση  παραδοσιακών και σύγχρονων οργάνων
 3. Πολιτιστικά Κέντρα. Πρόκειται για χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως οργάνωση θεατρικών παραστάσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων (συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις) κτλ
 4. Χώροι αθλητισμού (γηπεδικές και κτιριακές εγκαταστάσεις για τη διενέργεια αθλημάτων κλπ)

Στο παράρτημα ΙΙ_10 της πρόσκλησης παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014),  διαφορετικά σύμφωνα με τον περιφερειακό χάρτη Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

ΔΡΑΣΗ 19.2.7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

-Υποδράση 19.2.7.3. – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

Η δράση 19.2.7 αφορά στην υλοποίηση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος της δράσης, είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία.

Η υποδράση 19.2.7.3 αφορά στη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, κλπ). Ειδικότερα, η υποδράση θα αφορά σε πιθανές συνεργασίες μεταξύ καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης, επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων (τυρί, τσίπουρο, κρασί, αλλαντικά, γλυκά, κλπ) και επιχειρήσεων εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων για την προώθηση και την προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Ακόμα, συνεργασίες μπορούν αναπτυχθούν και μεταξύ τοπικών ή και υπερτοπικών επιχειρήσεων οι οποίες με τις δραστηριότητες που ασκούν είτε εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, είτε μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις του αγροτικού και τουριστικού τομέα, αλλά και κάθε άλλου τομέα που θα ενταχθούν σε ιδιωτικές επενδύσεις του τοπικού προγράμματος.

Επιπρόσθετα, η υποδράση στοχεύει στη λειτουργία άτυπων δικτύων μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα προκειμένου να υλοποιήσουν από κοινού δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, μέλη του Δικτύου θα είναι είτε επιχειρήσεις που ήδη έχουν εξαγωγικές δραστηριότητες είτε επιχειρήσεις που έχουν δυνατότητες εξαγωγών. Η συνεργασία μεταξύ τους θα συνίσταται στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσα από κοινού συμμετοχή σε εκθέσεις, διενέργεια κοινών ερευνών αγοράς, συνεργασία για τυποποίηση, προώθηση- προβολή των προϊόντων τους, κλπ, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μια επιχείρηση στην άλλη. Επίσης, το δίκτυο θα πλαισιώνεται από φορείς υποστήριξης της εξωστρέφειας και των εξαγωγών, προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις διεθνές συναλλαγές και τις εξαγωγές.

Οι μορφές συνεργασίας μπορούν να στοχεύουν στα παρακάτω :

 • Ανάδειξη προϊόντων/υπηρεσιών,
 • επίτευξη οικονομιών κλίμακας (κοινές προμήθειες, logistics, αποθήκες κ.ά.),
 • πρόσβαση σε πόρους (αγορές κεφαλαίων, ανάπτυξη και μεταφορά γνώσης, εξειδικευμένο προσωπικό),
 • δράσεις για άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση,
 • ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση του κόστους παραγωγής,
 • βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων – εταίρων της συνεργασίας
 • Λοιπές συλλογικές δράσεις / έργα συνεργασίας

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν μπορεί να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

 • Ανάπτυξη κοινών υποδομών (πχ δημιουργία τουριστικών διαδρομών)
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων θεματικών πακέτων προϊόντων και υπηρεσιών (πχ θρησκευτικός, πολιτιστικός, αθλητικός τουρισμός)
 • Κοινό Μarketing, Branding, Δημόσιες σχέσεις (πχ οργάνωση εκδηλώσεων,, συμμετοχή σε εκθέσεις, έντυπα κ.α)
 • Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής,
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση της φτώχιας, των κοινωνικών ανισοτήτων και της κοινωνικής απομόνωσης και την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων,
 • Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών
 • Κοινή αξιοποίηση των νέων εργαλείων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (πχ applications, κοινό κεντρικό σύστημα κρατήσεων κ.α)
 • Υιοθέτηση τεχνικών και εργαλείων για πρόσβαση σε νέες αγορές και στην ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Καθιέρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας,
 • Προαγωγή της καινοτομίας και ανάληψη καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας,
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Καθιέρωση συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας,
 • Προαγωγή της καινοτομίας και ανάληψη καινοτόμων παρεμβάσεων για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας,
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας

Αποτέλεσμα από την υλοποίηση της υποδράσης θα είναι η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με νομική μορφή που αποφασιστεί από τις ίδιες τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμος, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ (άρθρο 69§3γ του Καν. 1303/2013).

Στο παράρτημα ΙΙ_10 παρουσιάζονται οι Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στα πλαίσια της υπο-δράσης

Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του  Κανονισμού De Minimis 1407/13 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.