Συλλογή Αγγέλας Γιαννακίδου
Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης