Εκδόθηκε η υπ’αρ. 1033/20.09.2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)». Η Απόφαση Ένταξης αφορά δεκαέξι (16) επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 1.278.398,79€.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της ανωτέρω πρόσκλησης, προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης πρέπει οι επενδυτές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), να αποστείλουν στον ΕΦ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.:

  1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
  2. τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης στην περίπτωση των απομακρυσμένων νησιών (Σαμοθράκη) και τουλάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού στην περίπτωση πράξεων μικρής παράκτιας αλιείας. Θα πρέπει να προσκομισθεί τραπεζικό έγγραφο με ημερομηνία μεταγενέστερη της Απόφασης Ένταξης όπου να αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN και η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού.
  • Επιπρόσθετα, για το υφιστάμενα νομικά πρόσωπα/εταιρείες, για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής δύναται να προσκομιστούν και δικαιολογητικά που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (τροποποιημένο καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Κινήσεις λογαριασμού πράξης όπου φαίνονται οι καταθέσεις των εταίρων).

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δάνεια και κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή έως και την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στήριξης.

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίσουν:
  • την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος όπου να απεικονίζονται και οι δηλωθέντες ΚΑΔ επένδυσης
  • Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις.

2. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα οριστικά συμφωνητικά ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησία, βαρών και μη διεκδικήσεων.

Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους δικαιούχους, θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο Σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της. Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

 

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

2. ΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV