Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου.

Ο οριστικός πίνακας κατάταξης προέκυψε μετά την έγκριση της υπερδέσμευσης της ανωτέρω πρόσκλησης από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 (αρ. πρωτ.4856/5-7-2019) δίνοντας στην  Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.  την δυνατότητα ένταξης του συνόλου των πράξεων που έλαβαν θετική αξιολόγηση. Έτσι ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε  2.633.500,00€ (από 1.021.000,00€ που ήταν αρχικά).  Συμπερασματικά όλες οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν ως παραδεκτές εντάσσονται και συμβασιοποιούνται στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. συμβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση της τοπικής στρατηγικής στην περιοχή παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι ο οριστικός πίνακας κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. www.dimossin.gr και ακολουθεί η διαδικασία ένταξης των πράξεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κουφάκη Σοφία

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ