ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (19.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ CLLD/LEADER) – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Υποδείγματα για υπογραφή συμβάσεων (19.2 Δημόσια έργα CLLD/LEADER) 1. Υπόδειγμα Σύμβασης έργου που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση – Δήμοι 2. Υπόδειγμα Σύμβασης έργου Συλλόγου/Σωματείου 3. Υπόδειγμα Κανονισμού Προμηθειών Συλλόγου/Σωματείου 4. …