Στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.11, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ), η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 5η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης .

Οι αιτήσεις που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ. Τέλος, οι απορριφθείσες αιτήσεις περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙΙ

Η παρακάτω τροποποίηση έγινε λόγω της  παράτασης που δόθηκε στις ενταγμένες αιτήσεις μέχρι τις 30/11/2023 και 20/12/2023 κατά περίπτωση και λόγω κάποιων ανακλήσεων αποφάσεων ένταξης πράξης.

Για να δείτε την 5η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dimossin.gr/wp-content/uploads/2023/11/5ος-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ-ΑΛΙΕΙΑΣ.pdf