Στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.11, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ), η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 3η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης .

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του 3ου Τροποποιημένου Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι πράξεις που εντάσσονται (ήδη ενταγμένες) είναι οι 39 πράξεις του Οριστικού Πίνακα Ι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.690.812,10€.

Οι αιτήσεις που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ. Τέλος, οι απορριφθείσες αιτήσεις περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙΙ

Για να δείτε την 3η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://dimossin.gr/wp-content/uploads/2023/06/3ΟΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf