Η Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της πρώτης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» , για τις δράσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, που ήταν στις 03/06/2019 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 08/07/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μμ. Η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, ενώ η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα (σύμφωνα με την πρόσκληση) υποβάλλονται στην ΟΤΔ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Για να κατεβάσετε τα συνημμένα αρχεία της Τροποποιημένης Πρόσκλησης πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

1. 3η Τροποποίηση 1ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

2. Περίληψη 3ης Πρόσκλησης Υπομέτρο 19.2 ιδιωτικά έργα CLLD LEADER ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

3. Παραρτήματα Πρόσκλησης

4. Θεσμικό πλαίσιο καταλύματα

5. Θεσμικό πλαίσιο προγράμματος