Στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.11, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ), η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την 2η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης με τις αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες καθορίστηκαν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης ποσοστού 893% που εγκρίθηκε με το με αρ. πρώτ. 1812/22-9-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και λαμβάνοντας υπόψη και την έκδοση των αποφάσεων ανάκλησης ένταξης για τρεις πράξεις και την έγκριση τροποποίησης των τεχνικών δελτίων δεκατεσσάρων (14) πράξεων κρατικών ενισχύσεων που είχαν δηλωθεί αρχικά ως «υπό σύσταση».

Βάσει της διαθέσιμης Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης και του 2ου Τροποποιημένου Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι πράξεις που εντάσσονται (ήδη ενταγμένες) είναι οι 40 πράξεις του Οριστικού Πίνακα Ι, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 4.888.140,98€.

Οι αιτήσεις που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ. Τέλος, οι απορριφθείσες αιτήσεις περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙΙ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ για το σύνολο των 40 εγκεκριμένων προτάσεων.

Για να δείτε την 2η Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.