Σας παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα CLLD/LEADER, να συμπληρώσετε το έντυπο «Συνοπτικό Δελτίο Έργου» και να το αποστείλετε στην Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. με email  στην διεύθυνση: dimossin@dimossin.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ CLLD