Υποδείγματα για υπογραφή συμβάσεων (19.2 Δημόσια έργα CLLD/LEADER)

1. Υπόδειγμα Σύμβασης έργου που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση – Δήμοι

2. Υπόδειγμα Σύμβασης έργου Συλλόγου/Σωματείου

3. Υπόδειγμα Κανονισμού Προμηθειών Συλλόγου/Σωματείου

4. Υπόδειγμα πρακτικού ΔΣ Συλλόγου/Σωματείου

5. Υπόδειγμα απόφασης υλοποίησης έργου με ιδία μέσα Συλλόγου/Σωματείου

Αποφάσεις ένταξης

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4.2

2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4.3

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4.4

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 19.2.4.5