Στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.11, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ), η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης με τις αιτήσεις χρηματοδότησης οι οποίες καθορίστηκαν από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού μετά και τη 2η υπερδέσμευση που εγκρίθηκε με το με αρ. πρώτ. 1812/22-9-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, λαμβάνοντας υπόψη και το υπ΄αριθμ. 1846/14-10-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και την υπ’αρ. 74/20.10.2022 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ. Συνεπώς ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης περιλαμβάνει εντάξεις έργων έως του ποσού των 5.299.787,75€ καθώς με την 2η υπερδέσμευση εντάσσονται 27 νέες πράξεις, πέραν των αρχικά 16 ενταγμένων.

Σύμφωνα με την διαθέσιμη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης και του Τροποποιημένου Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι επενδύσεις που εντάσσονται στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Οριστικού Πίνακα Ι.

Οι αιτήσεις που δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙ. Τέλος, οι απορριφθείσες αιτήσεις περιλαμβάνονται στον Πίνακα ΙΙΙ

Συνολικά εντάσσονται σαράντα τρία (43) έργα με Συνολικό Κόστος 6.874.391,23€ και Δημόσια Δαπάνη 5.299.787,75€.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων. Στη συνέχεια θα εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Για να δείτε την Τροποποίηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.