Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1298/25.11.2022 Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014 “Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)». Η Τροποποίηση της Απόφαση Ένταξης αφορά την ένταξη στο πρόγραμμα είκοσι επτά (27) επιπλέον νέων επενδυτικών σχεδίων, πέραν των αρχικά (δεκαέξι) 16 ενταγμένων. Συνολικά εντάσσονται σαράντα τρία (43) επενδυτικά σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.299.787,75€.

Προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης πρέπει οι επενδυτές εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (με απάντηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι την έλαβαν), να αποστείλουν στον ΕΦ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.:

 1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα (εφόσον υπάρχει)
 2. τον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους
 • τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ
 • τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ.
 • για τις πράξεις που θα υλοποιηθούν στη Σαμοθράκη, ο επαγγελματικός τραπεζικός λογαριασμός ή το δάνειο, πρέπει να περιλαμβάνει ποσό ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης.

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται οι αναδρομικές δαπάνες που τυχόν προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή έως και την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στήριξης.

Το τραπεζικό έγγραφο-βεβαίωση του επαγγελματικού λογαριασμού θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, όπου θα αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου, το IBAN, η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού και θα πρέπει να προσκομισθεί και πρωτότυπο σε φυσικό φάκελο.

Επιπρόσθετα, για τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα/εταιρείες, για την απόδειξη της ιδίας συμμετοχής δύναται να προσκομιστούν και δικαιολογητικά που αφορούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (τροποποιημένο καταστατικό, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Κινήσεις λογαριασμού πράξης όπου φαίνονται οι καταθέσεις των εταίρων).

Επίσης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, πλέον των ανωτέρω, δύναται να προσκομιστούν και εξοφλημένες δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων του παρόντος. Οι δαπάνες αυτές θα αποδεικνύονται σωρευτικά:

 • από αντίγραφα τιμολογίων τα οποία θα είναι νομίμως εξοφλημένα και λοιπών νόμιμων παραστατικών εγγράφων ή εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος
 • από αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής
 • με προσκόμιση Μητρώου Παγίων όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες
 • με προσκόμιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών

Επιπρόσθετα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις:
 • την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος όπου να απεικονίζονται και οι δηλωθέντες ΚΑΔ επένδυσης
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις.
 1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση νομικά πρόσωπα/εταιρείες:
  • καταστατικό επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ, στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση
  • Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης
  • Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, όπου θα δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι οικονομικές ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο (υπεύθυνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου) θα είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
 2. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν προσύμφωνα μίσθωσης ή αγοράς, θα πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα οριστικά συμφωνητικά-συμβόλαια μίσθωσης ή αγοράς ως αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησία, βαρών και μη διεκδικήσεων.

Μετά την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους δικαιούχους, θα αποσταλεί σε κάθε δικαιούχο Σχέδιο Απόφασης Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης, ταυτόχρονα με την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της. Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΛΙΕΙΑΣ