Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του έργου «Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian- Greek cross border region through smart and digital tools-eTourist» πρόκειται να προβεί σε Ανοιχτή Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την υποστήριξη του έργου Εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσια των εξής δράσεων:

D3.2.1: Μελέτη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για πολιτιστικές και φυσικές τοποθεσίες, παραδοσιακά γαστρονομικά κρασιά στην περιοχή του Έβρου-εκπόνηση ομοιόμορφης μελέτης, παρουσίασης και ανάπτυξης πολιτιστικών και φυσικών χώρων, παραδοσιακών μαγειρικών και κρασιού για τουριστικούς σκοπούς

D3.2.3: Μελέτη παραδοσιακών κρασιών στον Έβρο για να παρουσιάσει την ιστορία της οινοποίησης, χαρακτηριστικά της περιοχής του κρασιού, μοναδικές ποικιλίες για την περιοχή,οινοποιεία και ευκαιρίες οινογνωσίας

D4.2.3: Συλλογή πληροφοριών για την περιοχή του Έβρου για το eTourist βάση των παρεχόμενων όρων διαδικασιών

D4.2.4: Συλλογή και παροχή πληροφοριών για την ψηφιακή δικτυακή πύλη  βάση των παρεχόμενων όρων διαδικασιών

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας 2- A sustainable and climate adaptable Cross-Border Area,με θεματικό στόχο 6-Preserving and Protecting the environment and promoting resource efficiency, με επενδυτική προτεραιότητα 6c: Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage και εξειδικευμένο αντικείμενο 4.-To valorize CB area cultural and natural heritage for tourist purposes.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο.