ΠΡΟΦΙΛ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε στις 19/12/1991 από τους φορείς της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, για να αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αρχικά με την ονομασία «Δημοσυνεταιριστική   Εταιρεία  Έβρος Α.Ε.»  ενώ το 2007 μετονομάστηκε σε «Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Ο έλεγχος και η εποπτεία της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4548/2018, ενώ διέπεται και από το  Ν.3463 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006).

Η έδρα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ βρίσκεται στον οικισμό Προβατώνα του Δήμου Σουφλίου.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του νομού Έβρου

Πιο ειδικά, αντικείμενο και στόχοι της Εταιρίας αποτελούν:

 1. η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης
 2. η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και
 3. η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
 4. η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα ή
 5. η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η εκπλήρωση των στόχων αυτών γίνεται μέσα από την :

 • Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΟΤΑ της περιοχής, των τοπικών Φορέων, των συνεταιριστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και των λοιπών συλλογικών – κοινωνικών φορέων.
 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού, την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής, του πολιτισμού, της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλους τομείς ανάπτυξης.
 • Συμμετοχή στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής.

Τομείς δραστηριοποίησης

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς.

Μέσα από την πολυετή δραστηριοποίηση της η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος έργων, ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας ή κοινωφελή δημόσια έργα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους.

Περιοχή Παρέμβασης

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δραστηροποιείται γενικά στο σύνολο του Νομού Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Για την προγραμματική περιόδο 2014-2020 η περιοχή παρέμβασης για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD Leader περιλαμβάνει τμήματα τριών επιμέρους Δήμων. Συγκεκριμένα, οι περιοχές που αποτελούν την περιοχή παρέμβασης είναι:

 • Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης
 • Το σύνολο του Δήμου Σαμοθράκης
 • Το σύνολο του Δήμου Σουφλίου.

Η περιοχή παρέμβασης τοποθετείται χωρικά στο Κεντρικό και νότιο τμήμα του Νομού Έβρου και συνορεύει Βόρεια και Δυτικά με τον Δήμο Διδυμοτείχου, ανατολικά χωρίζεται με την Τουρκία από τον ποταμό Έβρο, δυτικά συνορεύει με την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και νοτίως βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος.

Ειδικότερα η περιοχή που καλύπτουν οι τρεις Δήμοι αποτελείται από 35 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει τις 34 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εξαιρουμένης της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Η περιοχή παρέμβασης έχει έκταση 2.589 km2  και 32.634  κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή το 2011.

 

Μέτοχοι-Διοίκηση

Μέτοχοι της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε είναι οι κάτωθι:

 1. Δήμος Σουφλίου
 2. Δήμος Αλεξανδρούπολης
 3. Δήμος Σαμοθράκης
 4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Σουφλιώτικα Κελάρια
 5. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Τυχερού
 6. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λουτρού
 7. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
 8. Επιμελητήριο Έβρου
 9. Ένωση Επαγγελματιών-Βιοτεχνών- Εμπόρων Σουφλίου και Περιφέρειας
 10. Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου
 11. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Έβρου

Το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν οι ΟΤΑ Ά και ΄Β βαθμού με ποσοστό 92,29%. Το ποσοστό των ιδιωτικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των Επιμελητηρίων, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Πολιτιστικών Συλλόγων και λοιπών φορέων ανέρχεται σε 7,71%.

Η Εταιρεία διοικείται από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι 9μελες και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Εκτελεστικές αρμοδιότητες έχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος έχει και την ευθύνη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας.

Οικονομικά Στοιχεία

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 232.466,20€ που αντιστοιχεί σε 3.967 μετοχές αξίας 58,60€ έκαστη.

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριλάβει τον έλεγχο από ορκωτούς λογιστές παρότι δεν απαιτείται από το νόμο.

Σκοπός του ετήσιου οικονομικού ελέγχου της εταιρείας είναι η οικονομική διαχείριση της σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η απρόσκοπτη λειτουργία και η διαφάνεια δεδομένου ότι διαχειρίζεται εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Στελέχωση Εταιρείας

Στην εταιρεία λειτουργούν τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Διοίκησης και Προγραμματισμού-Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Έργων Συνεργασίας
 • Τμήμα Οικονομικό/ Λογιστήριο
 • Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Τμήμα Προμηθειών και Παρακολούθησης Συμβάσεων
 • Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (Τεχνική Υπηρεσία) και υποστήριξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

Συστήματα ποιότητας και ασφάλειας

Από το 2004 η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στις υπηρεσίες της καθώς επίσης και την οργανωτική της αναβάθμιση.