Η ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. , μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

  • τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων ανά υποδράση, καθώς και
  • τις Οδηγίες  Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής

τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε παρακάτω.

Τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί σε όλους τους δικαιούχους με το αναλυτικό Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου και τις αναλυτικές οδηγίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  2. Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD