Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο με τίτλο «Διοργάνωση Συνάντησης Στρογγυλής Τράπεζας Φορέων» -Δράση 4.1 και «Διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματίες αλιείς» – Δράση 4.2 του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία, MIS: 5149190» (Υπομέτρο 4.3 CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου).

Για να δείτε όλη την Πρόσκληση πατήστε εδώ:

https://dimossin.gr/wp-content/uploads/2023/06/κημδησ-προσκληση.pdf