Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ύστερα από την υπ. αριθμ. 113/26.01.2024  απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης CLLD Leader και την υπ. αριθμ. 442/29-01-2024 Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

                                                                           Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για ένα έτος στα πλαίσια  Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD – ΠΑΑ 2014-2020  για την κάτωθι ειδικότητα:

  • Έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό  Π.Ε.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  στον Προβατώνα, Τ.Κ.: 68003, μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού Π.Ε για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020  με καθήκοντα εμψύχωσης του Τοπικού Πληθυσμού. και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνος  για διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα. Βραχιόλογλου Θάλεια , τηλ.: 2554020090/91.

.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

Για να δείτε όλη την πρόσκληση και τα παραρτήματά της πατήστε στα παρακάτω αρχεία

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2_Υ.Δ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5_Αποδοχή Πολιτικής Απορρήτου