Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.11, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ)., ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καθορίστηκαν από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης ποσοστού 200% που εγκρίθηκε με το με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, σύμφωνα με το οποίο το συνολικό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 1.299.152,00€.

Σύμφωνα με την διαθέσιμη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης και του Οριστικού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι επενδύσεις που προτείνονται για ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Οριστικού Πίνακα Ι.

Στον Πίνακα ΙΙ περιλαμβάνονται οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν δύναται να ενισχυθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου και της υπερδέσμευσης)

Στον Πίνακα ΙΙΙ περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και απορρίπτονται.

Συνολικά εντάσσονται δεκαέξι (16) έργα με Συνολικό Κόστος 1.524.635,06€ και Δημόσια Δαπάνη 1.278.398,79€.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων. Στη συνέχεια θα εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., έχει υποβάλει αίτημα για πρόσθετη χρηματοδότηση, με τη μορφή της υπερδέσμευσης για την ένταξη του συνόλου των θετικά αξιολογημένων έργων, τα οποία στην παρούσα φάση δεν εγκρίνονται λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Για να δείτε τον πίνακα Οριστικών Αποτελεσμάτων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.