Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Δημοσίων Έργων LEADER / CLLD Αλιείας και έκδοση Αποφάσεων Ένταξης στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 126/28-04-2020 (Κωδ. 63.1 – CLLD.1) 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Προτεραιότητα 4.

 

Προβατώνας 15-02-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η ένταξη των δημόσιων επενδύσεων στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις ένταξης για την υλοποίηση 4 δημοσίων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 1.098.857,84€

Οριστικοκοποιήθηκε ο Πίνακας Κατάταξης και εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης για τα 4 Δημόσια Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 126/28-04-2020  (Κωδ. 63.1 – CLLD.1) 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 Προτεραιότητα 4, στο πρόγραμμα LEADER / CLLD Αλιείας της ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε

Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τα έργα:

  1. Ανάπλαση πλατείας – χώρου πρασίνου Άνθειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και προϋπολογισμό 173.098,36€
  2. SustainSea – Δράσεις για την Ενίσχυση της Βιωσιμότητας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στην Περιοχή της Σαμοθράκης, με δικαιούχο το Σωματείο Βιώσιμη Σαμοθράκη και προϋπολογισμό 38.092,80€
  3. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και προϋπολογισμό 374.436,56€
  4. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας – χώρου πράσινου στον οικισμό Λουτρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και προϋπολογισμό 513.230,12€

Στους επόμενους μήνες αναμένεται να προκηρυχθούν και τα ιδιωτικά έργα του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  επενδύσεις στον αλιευτικό τουρισμό, στις ειδικές μορφές τουρισμού που σχετίζονται με τη θάλασσα και επενδύσεις στη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.

 Για την ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου