Ο δικαιούχος μετά την Απόφαση Ένταξης, μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής ή τροποποίησης καθώς επίσης και να αιτηθεί χορήγηση προκαταβολής ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ έχοντας συγκεντρώσει όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση, όπως προβλέπονται από την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία και προδιαγράφονται στις σχετικές οδηγίες που ακολουθούν.

Για την υποβολή της αίτησης μέσω του ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος εισάγεται στο ΠΣΚΕ με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποίησε για τη συμπλήρωση του αιτήματος στήριξης. Η συμπλήρωση της αίτησης γίνεται με τη βοήθεια του ακόλουθου πληροφοριακού υλικού :

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα προκαταβολής, πληρωμής και τροποποίησης μιας πράξης μπορείτε να βρείτε στη σχετική Σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε., στην Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ  80293/4-12-2020, καθώς και στην ΥΑ 13214/30-11-2017 (ΦΕΚ 4268/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε www.dimossin.gr.

Παρακάτω παρατίθενται συγκεντρωτικά τα σχετικά έντυπα-νομοθεσία που αφορούν στη διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2 “Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και τις με Αρ.Πρωτ. 49982/2-7-2018 Διευκρινιστικές Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου των παραστατικών εξόφλησης συναλλαγών.

  1. EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  3. ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
  4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΣΚΕ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ CLLD ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ v_1
  5. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΠ 49985/2-7-2018)
  6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ