Σας γνωρίζουμε ότι η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης προμήθειας των κάτωθι:

Παραδοτέο 3.2.1 « Τεχνολογικός Εξοπλισμός  για το Γραφείο υποστήριξης των Τοπικών Επιχειρήσεων», εκτιμώμενης αξίας έως και 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 2.322,58€ (12.000,00€ σύνολο) στο πλαίσιο του έργου « Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο QUALFARM   που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Συνεργασίας “INTERREGV-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.677,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 2.322,58€  (12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και οι εθνικοί πόροι κατά 15% μέσω του ΠΔΕ με ενάριθμο 2021ΕΠ23160010.Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση εκπόνησης του Παραδοτέου 3.2.1  στα πλαίσια του έργου  «Support of Entrepreneurship in the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan and Kardzhali» με ακρωνύμιο QUALFARM   που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» (αριθμός B6.3a.04 σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και των δικαιούχων) και  έχει λάβει κωδικό MIS 5070994.

 

Για να δείτε όλη την πρόσκληση αναλυτικά πατήστε τα παρακάτω αρχεία:

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ