ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ»

Σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής στο ΠΣΚΕ επενδυτικής πρότασης με προϋπολογισμό υψηλότερο του επιλέξιμου, με την αίρεση κάλυψης του υπερβάλλοντα προϋπολογισμού με ίδιους πόρους, σας παραθέτουμε την απάντηση της ΕΥΚΕ/ΜΟΔ επ’ αυτού. Οι ενέργειες αυτές είναι διαθέσιμες στα αντίστοιχα πεδία του ΠΣΚΕ.

Στην καρτέλα 7.1 του επενδυτικού σχεδίου θα προστεθεί το πεδίο «Μη επιλέξιμο ποσό». Το πεδίο θα είναι εμφανές σε όλη τη ροή του επενδυτικού σχεδίου (υποβολή, αξιολόγηση, γνωμοδοτική, αίτημα ελέγχου, κλπ).

Η λειτουργικότητα του πεδίου αφορά ποσό δαπάνης που δεν θα επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα αλλά αποτελεί μέρος προμήθειας (δαπάνης) που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της επένδυσης.

Το μη επιλέξιμο ποσό καλύπτεται πλήρως από ιδία κεφάλαια και αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου (αίτημα ελέγχου, επαλήθευση, πιστοποίηση, τροποποίηση).

Επισημαίνεται ότι οι αξιολογητές αναφορικά με το πεδίο αυτό θα

  • Συμπληρώνουν την υπερβάλλουσα δαπάνη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μεγαλύτερης προμήθειας όταν η πρώτη δεν δύναται να επιχορηγηθεί πχ λόγω υπέρβασης ορίων deminimis.
  • Δεν συμπληρώνουν δαπάνες που περικόπτονται πχ λόγω μη επιλεξιμότητας, λόγω ευλόγου κόστους κλπ. Οι μειώσεις αυτές αποτυπώνονται στο πεδίο Επιλέξιμο Ποσό και ενημερώνεται αυτόματα το πεδίο Δημόσια Δαπάνη

 Σε κάθε περίπτωση επικαιροποιείται το χρηματοδοτικό σχήμα της καρτέλας 7.3 με τα νέα δεδομένα.

Το παρακάτω παράδειγμα είναι ενδεικτικό και αφορά κυρίως τα νούμερα που τίθενται στα αντίστοιχα πεδία.