Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας:
Τμήμα 1: α)  Δράση 3.4.1 (WP3)- Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης για χρήση σε πράσινες θέσεις-σημεία των αστικών, ημιαστικών και άλλων περιοχών που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του Έβρου β) Δράση 3.4.2 (WP3)- Έρευνα για τις πρακτικές της γεωργίας (πρωτογενής παραγωγή), των μεταφορών και του τουρισμού που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στο νομό Έβρου.
Τμήμα 2: γ) Δράση 3.4.4 (WP3)- Εξωτερικός Εμπειρογνώμων για την Ανάπτυξη Τριών (3) Κοινών Πράσινων Πρωτοβουλιών σύμφωνα με τη στρατηγική που θα υιοθετηθεί από όλους τους εταίρους του έργου, στο πλαίσιο του έργου “Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020”

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

                                                                         

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ 1:

α)  Δράση 3.4.1 (WP3)- Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης για χρήση σε πράσινες θέσεις-σημεία των αστικών , ημιαστικών και άλλων περιοχών που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή του Έβρου

β) Δράση 3.4.2 (WP3)- Έρευνα για τις πρακτικές της γεωργίας (πρωτογενής παραγωγή) , των μεταφορών και του τουρισμού που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στο νομό Έβρου.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δράσεων θα χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία της Κοινής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Τριών (3) Κοινών Πράσινων Πρωτοβουλιών-Δράση 3.4.4

 ΤΜΗΜΑ 2:

γ) Δράση 3.4.4 (WP3)- Εξωτερικός Εμπειρογνώμων για την Ανάπτυξη Τριών(3) Κοινών Πράσινων Πρωτοβουλιών σύμφωνα με τη στρατηγική που θα υιοθετηθεί από όλους τους εταίρους του έργου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 23.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 18.951,61  ΦΠΑ : € 4.548,39).

Για να δείτε όλη την διακήρυξη αναλυτικά πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ