Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Υ.Α. 1090/08-02-2019 (B΄573), όπως ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης, τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων γίνεται από την ΕΥΔ (ΕΠ) της οικείας Περιφέρειας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΟΤΔ, για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω Υ.Α. 1090/8-2-2019) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020.

Οι λεπτομέρειες για τις Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 του CLLD/LEADER, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα, καθορίζονται στο αριθμ. πρωτ.  4647/01-07-2019 Έγγραφο  της ΕΥΕ ΠΑΑ και ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αφορά τις εξής διαδικασίες :

  1.  Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης
  2.  Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάληψης νομικής δέσμευσης
  3.  Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) –  συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.) – παράταση εργασιών)
  4.  Διαδικασία ολοκλήρωσης πράξης
  5.  Διαδικασία επιτόπιας επίσκεψης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε (και να κατεβάσετε) τα σχετικά έντυπα

  1. EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
  3. Έγγραφο 4647/01-07-2019 Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων με το παράρτημα αυτής
  4. Λίστες ελέγχου σταδίων και επιτόπιας επίσκεψης