Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΕΒΡΟ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.1, Αρ. πρωτ: 453/10-09-2021) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΕΤΘΑ).

Σύμφωνα με εισήγηση της Λειτουργικής Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ, εκδόθηκε ο ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης ποσοστού 200% που εγκρίθηκε με το με αρ. πρώτ. 869/6-5-2022 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, σύμφωνα με το οποίο το συνολικό διαθέσιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ανέρχεται στα 1.299.152,00€.

Σύμφωνα με την διαθέσιμη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης και του προσωρινού Πίνακα κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων, οι επενδύσεις που προτείνονται για ένταξη στο ΕΠ είναι οι προτάσεις του Πίνακα Ι.

Στον Πίνακα ΙΙ περιλαμβάνονται οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά δεν δύναται να ενισχυθούν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου και της υπερδέσμευσης)

Στον Πίνακα ΙΙΙ περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και απορρίπτονται.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, άρθρο 14, οι δυνητικοί Δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦ – ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε. ΑΑΕ ΟΤΑ,  σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ επί του συνόλου των σταδίων αξιολόγησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (πίνακα κατάταξης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 της ΥΠΑΣΥΔ. Η προθεσμία αυτή αφορά στην ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης ένστασης.

Η υποβολή του αιτήματος ένστασης γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr) με χρήση του κωδικού του κάθε δικαιούχου και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αίτηση Ενστάσεων», έως τις 15:00 της ημέρας της προθεσμίας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων θα εκδοθεί ο οριστικός πίνακα κατάταξης.

Για να δείτε τον πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.