ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, με τίτλο: «Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών κεντρικού και νοτίου Έβρου» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]), ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, με την υπ΄αριθμ. 40/24-9-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/Leader Κεντρικού και Νοτίου Έβρου, έως τις 15/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μμ. Παράλληλα, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 1968/22-9-2020 έγγραφο της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας, το μέγιστο δυνατό ποσοστό υπερδέσμευσης της εν λόγω πρόσκλησης ανέρχεται στο 240%. Συνεπώς, η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από 433.000,00€ (αρχικό ποσό πρόσκλησης) θα ανέλθει στο ποσό των 1.039.200,00€.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου

Καλακίκος Παναγιώτης

Δήμαρχος Σουφλίου