Η Δημοσυνεταιριστική “Έβρος” Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

1) Προκήρυξη Δημοσυνεταιριστική “Έβρος” Α.Ε.

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 -Αίτηση υποψηφιότητας

3) ΠΑΡΑΤΗΜΑ 2 – Υπεύθυνη δήλωση

4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 -Βιογραφικό σημείωμα