Σκοποί – Στόχοι της εταιρείας είναι :

 • Η κατάρτιση, διαχείριση, υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Η εκτέλεση έργων που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών.
 • Η παραγωγή αγαθών και παροχή υπηρεσιών που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Η εν γένει ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων.
 • Η εισροή κεφαλαίων στην περιοχή.
 • Η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής.
 • Η αύξηση εισοδήματος του αγροτικού πληθυσμού.
 • Η αύξηση – βελτίωση τουριστικής υποδομής.
 • Η αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στους φυσικούς, πολιτιστικούς πόρους.
 • Η εύρεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Η προστασία περιβάλλοντος.
 • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση – εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Η διατήρηση πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Δραστηριότητες:

 • Η διαχείριση και υλοποίηση ◦κοινοτικών πρωτοβουλιών : Leader Ι & ΙΙ, Interreg Ι & ΙΙ, Now, Horizon, Integra, Youthstart, Adapt, Leonardo, Youth for Europe, ΜΜΕ, ΕΚΤ, Ecos Ouverture, κλπ,
  ◦εθνικών προγραμμάτων : ΕΑΠΤΑ-2, ΕΠΠΕΡ, ΕΠΕ.
 • Η παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων.
 • Η σχεδιασμό αγροτουριστικής υποδομής και δημιουργία γραφείου marketing αγροτουριστικών προϊόντων.
 • Η αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
 • Η μεταποίηση των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων σε τοπικές παρακείμενες βιοτεχνίες.
 • Η δημιουργία γραφείου διακίνησης και εμπορίας των παραγόμενων αλλά και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων.
 • Η εκπαίδευση και την επιμόρφωση των κατοίκων της περιοχής.
 • Η ηθική και υλική βοήθεια στους Ελληνοπόντιους που εγκαθίστανται στην περιοχή.

Η Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία «Έβρος» Α.Ε. πλαισιωμένη από κατάλληλα εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό έχει την δυνατότητα να εκπονεί :

 • Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα για Δήμους, Κοινότητες, Συμβούλια περιοχών.
 • Μελέτες ίδρυσης και τεχνική στήριξη τοπικών αναπτυξιακών εταιρειών, συνεταιρισμών νέων και συνεταιρισμών γυναικών.
 • Τεχνοοικονομικές μελέτες του αναπτυξιακού νόμου 2601/98
 • Προγράμματα κατάρτισης για πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σχεδίων βελτίωσης 2328/91 για :
  • α) αγορά καινούργιων γεωργικών μηχανημάτων
  • β) ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και αγορά ζώων.
  • γ) εγκατάσταση πολυετών φυτειών
  • δ) κατασκευή αγροτουριστικών μονάδων
 • Μελετών του καν. 2078/92 για την Βιολογική Γεωργία
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 • Τέλος, η Δημοσυνεταιριστική είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επιχειρήσεων ενταγμένος στο μητρώο συμβούλων του EOMMEX.